1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ANMAR Anna i Marcin Zielińscy s.j., ul. Bydgoska 92, 86-032 Niemcz, zwana dalej „ANMAR” lub „Administratorem”. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@anmarniemcz.pl.

  2. Państwa dane osobowe są:

  1. Jeśli są Państwo kontrahentami ANMAR – w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną; w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest przetwarzanie danych osoby będącej stroną umowy z Administratorem;

  2. Jeśli są Państwo pracownikami lub współpracownikami kontrahenta ANMAR, a Państwa dane (tj. podstawowe dane personalne – imię i nazwisko, dane podmiotu, w imieniu którego możecie Państwo występować, stanowisko służbowe, służbowe dane kontaktowe – numer telefonu adres e-mail) zostały udostępnione przez Państwa pracodawcę, zleceniodawcę lub bezpośrednio przez Państwa – w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy ANMAR, a Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ANMAR jako administratora, polegający na wykonaniu ww. umowy.

  1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń w związku z wykonywaniem umowy zawartej pomiędzy ANMAR. a kontrahentem.

  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz nie zbędne do wykonania umowy zawartej między ANMAR, a kontrahentem.

  3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty świadczące usługi księgowe i hostingowe dla Administratora oraz bank prowadzący rachunek Administratora.

  4. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez ANMAR na czas wykonywania umowy, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych.

  5. Posiadają Państwo prawo do: żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także do przenoszenia danych osobowych – jeśli będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie pkt 3 lit b. powyżej, posiadają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją. W celu wykonania tych uprawnień można skontaktować się z Administratorem drogą pisemną na adres jego siedziby lub drogą mailową na adres: biuro@anmarniemcz.pl .

  6. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

  7. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.